ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
24.01.2020

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se konalo třetí kolo soutěže DUHA. Tentokrát jsme jeli až do Varnsdorfu na zimní stadion. Základní škola Varnsdorf připravila pro soutěžící 3 disciplíny: „opičí“ dráhu, závodní okruh a turnaj v hokeji. Disciplín se zúčastnili tito žáci: Tereza Pavlovičová, Petra Vlasáková, Alena Čáchová, Jirka Kramer, Tomáš Jírovský a Marie Salabová. Naši soutěžící se velmi snažili a tak …

Zobrazit celý článek


23.01.2020

Vánoce, vánoce odcházejí, a tak nám nastal opět čas prohlídky betléma. Tentokrát jsme vyrazili ze třídou Sluníček ne do našeho místního kostela, ale linkovým autobusem do Rumburka. V muzeu jsme měli možnost prohlédnout si betlémů hned několik – např. keramické, dřevěné, papírové, z kukuřičného šustí, z perníku, od dětí i dospěláků. Nechyběl ani historický, sto let starý. Na závěr se pak děti zapoj…

Zobrazit celý článek


Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola je jednopatrová účelová budova se suterénem, kde se nachází školní kuchyň a soukromý byt domovníka. Budova slouží pro předškolní vzdělávání od roku 1966. V přízemí jsou šatny a třída "Sluníček". V prvním patře se nachází třída "Berušek" a ložnice pro obě třídy. Ložnice byla přebudována z původní třetí třídy. Každá třída se skládá z místnosti pro stolování a různé činnosti u stolků, herny, umývárny a WC. V ložnici byl zbudován v umývárně sprchový kout. Mateřská škola je v současné době dvoutřídní, děti jsou ve třídách věkově smíšených ve věku od tří let. Vycházíme z potřeb rodičů a dětí – sourozenci jsou spolu na oddělení.

Škola leží v pěkné rozlehlé zahradě vybavené dětským venkovním zařízením – inovace byla provedena ve školním roce 2008/2009. Součástí zahrady je osázení stromkového labyrintu a bylinkové zahrádky. Zahrada se využívá nejen k pobytu dětí venku v době provozu, ale i ke konání různých mimoškolních akcí. V rámci výchovně vzdělávacího procesu využíváme loutkové divadlo, multifunkční hřiště, sportovní halu, tělocvičnu a zázemí  ZŠ, městský park, knihovnu a kostel.

Organizace dne ve třídách podle TVP

 • 6.15 1. blok spontánních a řízených výchovně vzdělávacích činností,řízené pohybové aktivity
 • 8.30 společná svačina
 • 9.00 2.blok spontánních a řízených výchovně vzdělávacích činností komunikativní kruh, individuální či skupinová práce s dětmi, individuální logopedická péče s logopedickou asistentkou
 • 9.30 pobyt dětí venku
 • 11.30 společný oběd, hygiena
 • 12.10 odpočinek na lehátku, kroužky předškoláků
 • 13.45 vstávání, hygiena, svačina,
 • 14.15 individuální práce s dětmi, spontánní činnosti

V rámci vzdělávání dále nabízíme jako doplňkový program kroužky:

 • komunikativní, počítačový
 • hudebně pohybový
 • výtvarně pracovní
 • rozumový,
 • plavecký výcvik podle nabídky Plavecké školy v bazénu  v Rumburku (9 lekcí),
 • individuální logopedickou péči.

V průběhu školního roku lze aktuálně reagovat a přeorganizovat režim dne v rámci různých mimořádných aktivit připravených pro děti (divadelní představení, oslavy, výlety, výchovně vzdělávací programy, projekty v rámci spolupráce, návštěvu první třídy, společné pracovní dílny). Kroužky zabezpečují učitelky mateřské školy, plavecký výcvik zajišťuje plavecká škola Delfín Varnsdorf, při spolupráci se základní školou zajišťuje průběh a bezpečnost daná učitelka. Těmto aktivitám je současně přítomna alespoň jedna učitelka mateřské školy. Dále již několik let spolupracujeme s německou mateřskou školou v Saupsdorfu, na jejíž činnost získáváme i finance z dotačního titulu Od malička.

TVP Berušek

TVP Sluníček

 

Charakteristika vzdělávacího programu

V mateřské škole pracujeme podle vzdělávacího programu s názvem „Jsem tady, ale ne sám“. Program je vytvořen v souladu s RVP PV a využívá některých poznatků ze souboru Barevné kamínky, Šimonovy pracovní listy, Zdravá mateřská škola, Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole a další odborné literatury.

Vizí tohoto programu je vytvářet dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a vyvíjet se zcela přirozeně. Vzhledem k blízkosti německých hranic a většího pohybu vietnamských obyvatel  klademe důraz na vytváření kladných sociálních vztahů k minoritám.

Snahou celého působení je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí
a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se v sociální komunitě. Vytvořit základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a etických hodnot, připravovat děti na život v multikulturní společnosti a duchu evropského společenství.

Naší snahou je, aby

 • se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální)
 • se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj
 • děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho
 • bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti
 • děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně
 • byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka
 • se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité
 • děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí – ochrana životního prostředí tříděním odpadů
 • děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují

 

Rozpracování klíčových kompetencí v rámci vzdělávacích oblastí

 

V rámci TVP považujeme za klíčové kompetence:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Sociální a personální kompetence
 • Činnostní a občanské kompetence

 

Tyto kompetence se naplňují v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání.

Dílčí úkoly a činnosti jsou dále rozpracovány v týdenních blocích, do kterých jednotlivé třídy klíčové kompetence začleňují v souladu s věkovými a individuálními zvláštnostmi jednotlivých dětí

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO

 • Zachovat správné držení těla
 • Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • Koordinace lokomoce, sladění pohybu s rytmem a hudbou
 • Vědomě napodobovat jednoduché pohyby a přizpůsobovat jej pokynům učitelky
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • Zvládat sebeobsluhu a základní kulturně hygienické návyky
 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci
 • Mít povědomí o těle a jeho vývoji
 • Znát základní pojmy ve spojení se zdravím, pohybem, sportem
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • Mít povědomí o některých způsobech osobního zdraví a bezpečí

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – JAZYK A ŘEČ

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci
 • Pojmenovat většinu toho, co kolem vidí
 • Samostatně a smysluplně se vyjadřovat, formulovat věty
 • Umět vést rozhovor
 • Porozumět slyšenému
 • Formulovat otázky a odpovídat, slovně reagovat
 • Naučit se zpaměti krátké texty
 • Sledovat a vyprávět pohádku, příběh
 • Popsat situaci podle obrázku, skutečnosti
 • Sluchově rozlišit začáteční a konečné slabiky a hlásky ve slovech
 • Utvořit jednoduchý rým
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky)slovně, výtvarně, hudebně)

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE

 • Zvládnout odloučení od rodičů, být aktivní bez i bez jejich opory
 • Zaujímat vlastní názory a postoje, umět je vyjádřit
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • Umět vyjádřit nesouhlas v situacích, které to vyžadují
 • Přijímat pozitivní ocenění i neúspěch, vyrovnat se s ním
 • Vyvíjet vlastní úsilí,
 • Respektovat pravidla
 • Umět si zorganizovat hru
 • Rozlišovat libé a nelibé emoce
 • Snažit se ovládat své afektivní chování
 • Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – POZNÁVÁNÍ, MYŠLENÍ, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE

 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy
 • Chápat prostorové pojmy
 • Umět řešit problémové situace a úkoly
 • Vyjadřovat představivost ve výtvarných, pracovních, hudebních a slovních činnostech

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

 • Navazovat kontakty s učitelkou, komunikovat, respektovat ji
 • Rozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • Komunikovat s druhými dětmi, navazovat přátelství
 • Uvědomovat si svá práva a respektovat práva  druhých dětí
 • Umět vnímat a respektovat osobní odlišnosti druhých
 • Respektovat potřeby druhých dětí
 • Spolupracovat s nimi
 • Dodržovat dohodnutá pravidla
 • Umět řešit konflikty dohodou
 • Vnímat přání druhých, chovat se ohleduplně, pomáhat slabším

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST

 • Uplatňovat základní návyky společenského chování
 • Chápat, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je potřeba se chovat
 • Začlenit se do kolektivu třídy, respektovat rozdílné vlastnosti kamarádů
 • Umět porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • Mít základní dětskou představu a pravidlech chování a společenských normách a podle nich se chovat
 • Chovat se zdvořile, bez předsudků, s úctou k druhým lidem
 • Jednat spravedlivě
 • Umět odmítnout společensky nežádoucí chování a chránit se před ním
 • Zacházet šetrně s věcmi
 • Zvládat základní hudební dovednosti

 

DÍTĚ A SVĚT

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • Zvládat běžné činnosti a požadavky, jednoduché praktické situace
 • Mít základní poznatky o okolním prostředí
 • Projevovat zájem o knihy, soustředit se na četbu, divadlo
 • Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním prostředí
 • Poznat některá písmena, číslice, obrazné symboly napsat své jméno

  Fotogalerie:

   

  NAHORU TISK

     Stránky byly vytvořeny v rámci
  projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
  Realizátor projektu