ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


Školní družina

Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD) je ráno od 6.15 do 7.40 hodin a po skončení vyučování od 11.40 do 16.00 hodin. Příchod do ranní družiny je ukončen v 7.00 hodin, poté se budova zamyká.


ŠD má dvě oddělení: 1. oddělení ve druhém patře vede paní Kateřina Vodáková,   2. oddělení je také ve druhém patře a vede jej paní Věra Madunická. Kromě prostoru vyhrazeného pro činnost družiny je využívána i školní zahrada.
Rodiče mohou své děti přihlásit od 1. září vychovatelkám ŠD. Přednostně jsou přijímáni žáci z nižších ročníků. V případě, že počet žáků nepřesáhne kapacitu ŠD, mohou být přijati i žáci 5. ročníku. Rodiče vyplní zápisní lístek, ve kterém uvedou dobu, po kterou má jejich dítě ve ŠD být, a způsob odchodu a vyzvedávání žáka.


Každou změnu včas nahlásí vychovatelce. V případě nepřítomnosti a odhlášení žáka ze ŠD jsou rodiče povinni tuto skutečnost nahlásit vychovatelce.


V případě mimořádných událostí v rodině může být žák přijat na dobu určitou.


Pokud žákům odpadne poslední vyučovací hodina, mohou dojíždějící žáci vyčkat v družině do odjezdu autobusu.

V případě opakovaných přestupků může být žák vyloučen ze ŠD. Rodiče budou o důvodu písemně vyrozuměni.
V době pobytu žáka ve ŠD zodpovídá za jeho bezpečnost  a ochranu příslušná vychovatelka. V případě náhlého onemocnění nebo úrazu dítěte dá rodičům okamžitě zprávu (telefonicky, ústně).  Jestliže žák odchází ještě během pobytu v družině na zájmový kroužek, oznámí toto rodiče písemně vychovatelce.


Pitný režim: nápoje si děti nosí z domova, jinak dostávají nápoje během oběda a mohou si ve škole koupit mléko nebo vitaminový nápoj.


Konzultace rodičů s vychovatelkami – při vyzvedávání dětí nebo po předběžné dohodě a při třídních schůzkách.
Obě oddělení družiny jsou spojována v 15.15 hod. do jednoho oddělení).


Při nevyzvednutí žáka ze ŠD ve stanoveném čase jsou rodiče upozorněni telefonicky, pokud se vychovatelka s rodiči nespojí, kontaktují Policii ČR.


O dalších činnostech organizovaných ŠD budou rodiče předem informováni.

 

telefon: 607 007 344


 

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu